Kőszegi Értéktár

Ön szerint mi érdemes? Javasolja!


FELHÍVÁS!

A Kőszegi Települési Értéktár Testület kéri a kőszegi lakosokat, civil és társadalmi szervezeteket, hogy a települési értéktárba felvételre érdemes értékeket gyűjtsék össze és javaslataikat terjesszék a Testület elé. A szakmai testület örömmel fogad minden ötletet, elképzelést és köszönettel fogadja a támogató együttműködést. Kőszegi Települési Értéktár a város területén fellelhető nemzeti értékeket tartalmazó gyűjtemény lesz. A város közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott érték Kőszegi Települési Értéktárba történő felvételét bárki kezdeményezheti.

A képviselő-testület a települési értéktár működtetésével, adminisztrációs feladatainak ellátásával, az értékek feldolgozásával és nyilvántartásával a Kőszegi Városi Múzeumot bízta meg, mint olyan intézményt, amely régtől fogva a helyi értékek azonosítását, gondozását végzi.

A helyi értékek szakterületenkénti kategóriái:
a) agrár- és élelmiszergazdaság
b) egészség és életmód
c) épített környezet
d) ipari és műszaki megoldások
e) kulturális örökség lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek
f) sport
g) természeti környezet
h) turizmus és vendéglátás


A javaslattétel szabályai
1. Helyi értékké nyilvánításra a Kőszegi Települési Értéktár Testületnek címezve, írásban bárki javaslatot tehet, amelyet indokolni, szükség és lehetőség szerint dokumentálni köteles. A javaslattétel tartalmára és formájára vonatkozóan a 114/2013. (VI. 16.) Korm. Rendelet 6. § (4) bekezdése, továbbá 1. sz. melléklete az irányadó.

2. A beérkezett javaslatot a Kőszegi Települési Értéktár Testület vizsgálja meg, a javaslattevőt szükség szerint hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a javaslattevő a hiánypótlásnak a megállapított határidőig nem tesz eleget, a Testület érdemi tárgyalás nélkül az indítványt elutasítja. Az elutasítás nem akadálya annak, hogy a javaslattevő az értéktárba történő felvételt ismételten indítványozza.

 

6. A nemzeti értékek települési, tájegységi, megyei értéktárba és a külhoni magyarság értéktárába történő felvétele

6. §  (1) A helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti  érték  felvételét  a  települési,  tájegységi  vagy  megyei  értéktárba  bárki  írásban kezdeményezheti  az  adott  érték  fellelhetőségének  helye  szerint  illetékes  önkormányzat polgármesteréhez, illetve a megyei közgyűlés elnökéhez címzett javaslatában.
(2) A Magyarország határain túl fellelhető nemzeti értékek felvételét a külhoni magyarság értéktárába  bárki  írásban  kezdeményezheti  a  MÁÉRT  szakbizottság  ügyrendjében  foglaltak szerint.
(3) A javaslatot az 1. melléklet szerint kell elkészíteni és elektronikus úton vagy postai út esetén  elektronikus  adathordozón  mellékelve  kell  benyújtani.  Valamely  nemzeti  értéknek  a települési, tájegységi vagy megyei értéktárba, illetve a külhoni magyarság értéktárába történő felvételére irányuló javaslattétel ingyenes.
(4) A javaslatnak tartalmaznia kell:
    a) a javaslattevő adatait,
    b) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték adatait,
    c) az  értéktárba  felvételre  javasolt  nemzeti  érték  fényképét  vagy  audiovizuális dokumentációját,
    d) a Htv. 1. § (1) bekezdés  j)  pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumokat, valamint
    e) szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy ajánló levelét.

 

 

A javaslattételhez, kérjük, töltse ki az alábbi linken letölthető formanyomtatványt és postai (9730, Kőszeg, Jurisics tér 6.) vagy elektronikus módon (varosimuzeum@koszegimuzeumok.hu) jutassa el a Kőszegi Városi Múzeumba.

A 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról. I. sz Melléklet